پرتال روانشناسی | سبک زندگی و مرکز خرید

banner ads

مقاله تنش به روش بر هم نگاری تصاویر دیجیتالی DIC

تحلیل تجربی تنش به روش بر هم نگاری تصاویر دیجیتالی DIC
قیمت: 50,000 تومان
تحقیق حاضر به بررسی روشی بسیار رایج و به روز برای تحلیل تنش اجسام پرداخته است. در این مجموعه پس از معرفی کلی روش بر هم نگاری تصاویر دیجیتالی یا Digital image correlation (DIC) به بررسی یکی از جدیدترین تحقیقات انجام شده در این زمینه پرداخته شده است...

این فایل شامل 38 صفحه می باشد.

تحقیق حاضر حاصل تلاش دانشجویان دانشگاه تهران می باشد.

در صورت نیاز اسلایدهای Power point این مجموعه قابل ارائه است.

فهرست مطالب به شرح زیر می باشد:
1. مقدمه ای برروش برهمنگاری تصاویردیجیتالی یا DIC


1-1. مقدمه


1-2.معرفی برخی از پارامترهای موثر در پردازش تصویر


1-3.  مراحل کلی روش برهم نگاری


2. معرفی DIC سه بعدی


3. روش ارائه شده برای DIC سه بعدی تنهابایک دوربین


3-1. مقدمه


3-2. تئوری DIC سه بعدی


3-2-1. روش DIC دو بعدی


3-2-2. توسعه روش سه بعدی


3-2-2-1. محاسبه فاصله جسم


3-2-2-2. محاسبه مختصات xوy


3-2-3. خطای تئوری


3-3. بررسی دقت اندازه­ گیری


3-3-1. نمونه مسطح


3-3-1-1. بررسی همواری سطح


3-3-1-2. ریشه درجه دوم خطای صفحه­ ای


3-3-1-3. صحت سنجی دقت اندازه گیری پستی و بلندی


3-3-2. تأثیر جابجایی خارج از صفحه و کالیبراسیون دوربین


3-3-3. نمونه نردبانی شکل


3-4. کاربرد


3-5. نتیجه گیری


مراجع


خرید
محبوب کن - فیس نما

دیدگاه ارسال شده است

نمایش / مخفی کردن دیدگاه ها

Code Center